LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

2022-07-25 12:14:03

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  1029) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że pismem z dnia 14.07.2022 r. znak: IKŚR.6220.5.2022 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wara – Niwistka 2”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 25,10 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec, pow. brzozowski, woj. Podkarpackie”.

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/07/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-07-25 12:14:03 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-07-25 12:13:34 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 25/07/2022
Opublikował w BIP
Data opublikowania 25/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/07/2022
Liczba wyświetleń