LogoLogo

Odpowiedź na pytania oferentów

16/02/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytania:

Pytanie Nr 1:

Proszę o informację czy referencje polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego będą respektowane przy złożeniu oraz wybraniu oferty. Dodam, że przedłożone referencje potwierdzają spełnienie wymogów w zakresie prac odpowiadających budowie oświetlenia ulicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania, które obejmowało swym zakresem roboty budowlane polegające budowie oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 90 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający uzna jednak warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż – w ww. okresie – wykonał co najmniej jedno zadanie obejmujące swym zakresem roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego. By przedstawione roboty budowlane zostały uznane za wystarczające do spełnienia postawionego przez Zamawiającego warunku, zakres robót powinien obejmować m.in. montaż i stawianie słupów, montaż wysięgników, montaż opraw zewnętrznych, montaż rozdzielni. Wskazany wyżej zakres robót składający się na przedmiot wykonanych robót powinien wynikać jednoznacznie z referencji, bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego ww. prace zostały wykonane.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający udostępnia wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez dodatkowego wyodrębniania zmian. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 16/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-16 10:11:55 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 16/02/2023
Liczba wyświetleń