LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

29/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec:

I.    Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, budownictwa, geodezji,
 2. Wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczególności administracji samorządowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 3. Znajomość zakresu dokumentacji planistycznych, wymaganej zawartości planu miejscowego, oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w MPZP, umiejętność czytania materiałów kartograficznych i rysunków planów miejscowych,
 4. Umiejętność korzystania z map wielko – i małoskalowych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 2. Umiejętność dokonywania obliczeń statystycznych, finansowych oraz analiza otrzymanych wyników,
 3. Doświadczenie w zakresie obsługi klientów,
 4. Umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą i współdziałania z innymi,
 5. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 6. Rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność,
 7. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec,
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z opracowywaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec,
 3. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Nozdrzec i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków, w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia wzrostu (obniżenia) wartości nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Nozdrzec,
 5. Prowadzenie ewidencji aktów notarialnych,
 6. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. Wydawanie zaświadczeń dotyczących przeznaczenia gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 8. Przyjmowanie wniosków do zmian w planie i przygotowywanie projektów odpowiedzi,
 9. Gromadzenie, analizowanie i archiwizowanie danych dotyczących monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 10. Przygotowywanie umów związanych ze sporządzaniem studium i zmian/planów miejscowych Gminy Nozdrzec,
 11. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz prowadzenie ich rejestru,
 12. Wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz prowadzenie ich rejestru,
 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o najmie lokali,
 14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
 15. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
 16. Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi,
 17. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
 18. Opieka nad upamiętnieniami – pomnikami, tablicami
 19. Przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych,
 20. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,
 21. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków,
 22. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia kierownictwa,

IV.  Warunki pracy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. Budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
 4. Praca przy komputerze,
 5. Praca indywidualna i w zespole,
 6. Kontakt z klientem.

V.    Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie), potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w.w. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia  2021 r. do godziny 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji- na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 5. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 29/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-11-29 14:46:37 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-29 14:42:54 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-29 14:32:07 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 29/11/2021
Liczba wyświetleń