LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec

18/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec:

I.    Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
  1. Wykształcenie wyższe – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  1. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  1. Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego,

II.    Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 2. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 3. Sprawna obsługa urządzeń biurowych,
 4. Terminowość, dokładność, wysoka kultura osobista.

III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Przyjmowanie i kontrola złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. Prowadzenie kartotek podatników w systemie informatycznym,
 3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. Prowadzenie postępowań w zakresie ulg i umorzeń,
 5. Kontrola terminowości regulowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
 7. Prowadzenie w księgach rachunkowych, przy pomocy oprogramowania komputerowego ewidencji wpłat, zwrotów, zaliczeń nadpłat i poleceń księgowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. Sporządzanie wykazów do naliczania inkasa dla sołtysów,
 9. Zamykanie okresów sprawozdawczych w księgach rachunkowych oraz wydruk i gromadzenie w zbiorze zestawień obrotów i sald z zamkniętych okresów sprawozdawczych,
 10. Przygotowywanie projektów uchwał oraz innych niezbędnych aktów prawa miejscowego, zgodnie z ustawą o trzymaniu czystości  i porządku w gminie,
 11. Uzgadnianie wpłat podatków i opłat lokalnych,
 12. Prowadzenie sprawozdawczości podatkowej,
 13. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach podatkowych lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
 14. Wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonego lub wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby wynikającej z funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

IV.  Warunki pracy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. Budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
 4. Praca przy komputerze,
 5. Praca indywidualna i w zespole,
 6. Kontakt z klientem.

V.    Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie), ksero prawa jazdy potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w.w. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji- na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 5. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Stanisław Żelaznowski
Wójt Gminy Nozdrzec

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 18/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-11-18 09:09:15 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-18 08:26:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 18/11/2021
Liczba wyświetleń