LogoLogo

Ogłoszenie o rokowaniach

06/11/2019

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec, położonej w Wesołej, obejmująca działkę oznaczoną nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, zapisaną w księdze wieczystej KS1B/00036070/6 Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Cena nieruchomości wynosi 21.500,00 zł.

Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany 13 lutego 2019 r., drugi zorganizowany 24 kwietnia 2019 r., trzeci zorganizowany 25 września 2019 zakończyły się wynikami negatywnymi.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej 6 grudnia 2019 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż działki nr 5618/6 położoną w Izdebkach”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w wysokości 4.000,00 zł należy wnieść do 6 grudnia 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Przetargi na nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na II piętrze Urzędu Gminy Nozdrzec. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23. Informacje dotyczące organizowanych rokowań udzielane są w godzinach pracy urzędu bezpośrednio lub pod nr tel. (13) 43 98 020, wew. 30.

Małgorzata Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/11/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/11/2019
Data ostatniej aktualizacji 06/11/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-11-06 12:55:34 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/11/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/11/2019
Data ostatniej aktualizacji 06/11/2019
Liczba wyświetleń