LogoLogo

Piąty przetarg nieograniczony na 27 września 2021

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza piąty przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec

  • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8, cena wywoławcza wynosi 9.386,00 zł., + 23% podatek VAT, wadium wynosi 1.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł,
  • nr 5155 o pow. 0,12 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00062264/4. Cena wywoławcza wynosi 3.292,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł
  • nr 5157/2 o pow. 0,13 ha, położona w Wesołej, niezabudowana teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00062264/4, cena wywoławcza wynosi 4.425,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
  • nr 10477/1 o pow. 0,35 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena wywoławcza wynosi 14.381,00 zł.(w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 2.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł,

Wadium należy uiścić do 21 września 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.24.08.2021 r. do 27.09.2021 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl, i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 24/08/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 24/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/08/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-08-27 13:22:51 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-27 13:22:46 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-24 13:17:36 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 24/08/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 24/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/08/2021
Liczba wyświetleń