LogoLogo

Piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 3 grudnia 2020 r.

03/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 7 stycznia 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec.

  • nr 2812 o pow. 0,1306 ha, położona w Izdebkach teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 11.109,00 zł (w tym 23% podatek VAT), wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł,

Wadium należy uiścić do 4 stycznia 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.03.12.2020 r. do 07.01.2021 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 03/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-03 09:37:33 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 03/12/2020
Liczba wyświetleń