LogoLogo

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

13/07/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony, który odbędzie się 16 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

 • działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena nieruchomości wynosi 21.951,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 4.071,00 zł), wadium wynosi 4.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 220,00 zł,
 • działka nr 134 o pow. 0,16 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 2.196,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • działka nr 2800 o pow. 0,13 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 14.583,00 zł (w tym 23 %podatek VAT 2.693,00 zł), wadium wynosi 2.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł.
 • działka nr 2432/1 o pow. 0,2188 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy i potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 2.871,00 zł, wadium wynosi 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł
 • działka nr 623 o pow. 0,1513 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 17.208,00 zł. (w tym 23 % podatek VAT 3.184,00 zł), wadium wynosi 3.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 180,00 zł
 • działka nr 2022/2 o pow. 0,3101 ha, położona w Nozdrzcu, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00070886/9. Cena nieruchomości wynosi 43.776,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 8.152,00 zł), wadium wynosi 8.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 440,00 zł
 • działka nr 8580 o pow. 0,21 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, księga wieczysta KS1B/000,36070/6. Cena nieruchomości wynosi 9.583,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 1.792,00 zł), wadium wynosi 1.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł
 • działka nr 388/1 o pow. 0,2384 ha, położona w Wyrębach, niezabudowana, poza granicami planu, księga wieczysta RZ2Z/00035466/1. Cena nieruchomości wynosi 3.586,00 zł (w tym 23 % podatek VAT 178,00 zł od drzewostanu), wadium wynosi 700,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł
 • działka nr 394 o pow. 0,3114 ha, położona w Wyrębach, niezabudowana, teren leśny, księga wieczysta RZ2Z/00035466/1. Cena nieruchomości wynosi 4.521,00 zł. (tym 23 % podatek VAT 219,00 zł od drzewostanu), wadium wynosi 900,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł.

Wadium należy uiścić do 10 sierpnia 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,
 • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wypis,
 • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wewn. 30.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 13/07/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-07-13 13:35:46 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 13/07/2021
Liczba wyświetleń