LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

23/12/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad

 1. Działka nr 3895 o pow. 0,08 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły z niewielką skarpą wzdłuż zachodniej granicy, stanowiąc część wąwozu wzdłuż cieku wodnego, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, prostokątny. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne oraz ciek wodny. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa zagrodowa, nieruchomości zadrzewione i droga dojazdowa, a w dalszym teren cmentarza, zabudowa mieszkaniowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 1 820,00 zł, wadium – 200,00 zł, minimalne postąpienie – 20,00 zł.
 2. Działka nr 3904 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły w różnych kierunkach, stanowiąc część wąwozu wzdłuż cieku wodnego, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, wieloboczny, wydłużony. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne oraz ciek wodny. W bliskim otoczeniu znajduje się teren cmentarza i drogi dojazdowe, a w dalszym ciągu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 6 380,00 zł, wadium – 700,00 zł, minimalne postąpienie – 70,00 zł. Wadium należy uiścić do 23 stycznia 2023 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

 • wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,
 • wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,
 • -osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
 • – uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • -nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 23.12.2022 r. do 26.01.2023 r. na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej  i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/12/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/12/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-12-23 13:57:13 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/12/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/12/2022
Liczba wyświetleń