LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 18 listopada 2020 r.

18/11/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 22 grudnia 2020 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec (pok. nr 3 – sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Gminy Nozdrzec:

 • nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalnym, do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 15.200,00 zł, wadium wynosi 3.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 160,00 zł,
 • nr 2175/2 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00061733/6. Cena nieruchomości wynosi 4.490,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 2387 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00061733/6, cena nieruchomości wynosi 1.730,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 4202/1 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 11.159,00 zł.( w tym podatek VAT), wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł,
 • nr 4202/3 o pow. 0,12 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 6.568,00 zł.(w tym podatek VAT), wadium wynosi 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł,
 • nr 5155 o pow. 0,12 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00062264/4. Cena nieruchomości wynosi 5.018,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 5157/2 o pow. 0,13 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00062264/4. Cena nieruchomości wynosi 6.745,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł,
 • nr 9841 o pow. 0,29 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00058513/4. Cena nieruchomości wynosi 4.356,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 5553/8 o pow. 0,1544 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 3.623,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 • nr 10477/1 o pow. 0,35 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 21.919,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 4.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 220,00 zł,
 • nr 10493/2 o pow. 0,07 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 4.561,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 10949 o pow. 0,10 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 6.420,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł,
 • nr 6439 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00067021/4. Cena nieruchomości wynosi 6.066,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł,
 • nr 7160 o pow. 0,09 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 5.801,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł,
 • nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 11.764,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 120,00 zł,
 • nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 15.764,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 3.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 160,00 zł,
 • nr 191 o pow. 0,0316 ha, położona w Hucie Poręby, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00022096/3, cena nieruchomości wynosi 2.181,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,

Wadium należy uiścić do 18 grudnia 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,
 • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.18.11.2020 r. do 22.12.2020 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/11/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/11/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/11/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-11-18 11:55:59 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/11/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/11/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/11/2020
Liczba wyświetleń