LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

18/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

  • działka nr 331 o pow. 0,1310 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00060848/8, cena wywoławcza wynosi 1.759,00 zł, wadium wynosi 300,00 zł, minimalne postąpienie 20,00 zł,
  • działka nr 749/2 o pow. 0,0085 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 3.580,00 zł, wadium wynosi 700,00 zł, minimalne postąpienie 40,00 zł,
  • działka nr 1041 o pow. 0,3250 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 5.432,00 zł, wadium wynosi 1.000,00 zł, minimalne postąpienie 60,00 zł,
  • działka nr 1949 o pow. 0,2194 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 3.176,00 zł. (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu-81,00 zł), wadium wynosi 500,00 zł, minimalne postąpienie 40,00 zł,
  • działka nr 2044 o pow. 0,1051 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 1.419,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie 20,00 zł,
  • działka nr 2579 o pow. 0,2103 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 2.198,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie 30,00 zł,
  • działka nr 1920/12 o pow. 1,0654 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, perspektywiczne tereny złóż surowców mineralnych, księga wieczysta KS1B/00035787, cena wywoławcza wynosi 86.623,00 zł (w tym 23% podatek VAT 16.123,00 zł), wadium wynosi 16.000,00 zł, minimalne postąpienie 870,00 zł

Wadium należy uiścić do 17 listopada 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 18/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-18 14:47:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 18/10/2021
Liczba wyświetleń