LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

17/02/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

Działka: położona w miejscowości Hłudno nr 3246 o pow. 0,2079 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00065910/9.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania położona jest w terenach istniejących lasów.

Cena wywoławcza wynosi: 2.200,00 zł

Wadium wynosi 400,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka położona w miejscowości Wesoła nr 5617 o pow. 0,03 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w terenach do użytku rolnego

Cena wywoławcza wynosi: 1.163,00 zł

Wadium wynosi 200,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

Działka położona w miejscowości Wesoła nr 5618/2 o pow. 0,50 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych

Cena wywoławcza wynosi: 72.710,00 zł + 23% podatek VAT

Wadium wynosi 14.000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 730,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 17 marca 2017 r, na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…” Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 803 ze. zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec-w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.)

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 16.02.2017 r. do 20.03.2017 r., na stronie internetowej http://bip1.nozdrzec.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/02/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/02/2017
Data ostatniej aktualizacji 27/02/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-02-17 15:15:55 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/02/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/02/2017
Data ostatniej aktualizacji 27/02/2019
Liczba wyświetleń