LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

23/10/2018

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się  26 listopada 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec:

  1. działki nr 6355/3,6588/3 o pow. 0,0664 ha – dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00006376/2, położone w Izdebkach; w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, cena wywoławcza  10.945,00 zł (w tym 2.047,00 zł podatek vat), wadium w kwocie 2.000,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 110,00 zł,
  2. działka nr 1172/1 o pow. 0,0306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/5. W Planie Przestrzennego Zagospodarowania leży w terenach rolniczych położone w Nozdrzcu, cena wywoławcza 752,00 zł , wadium w  kwocie 140,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
  3. działka nr 1217 o pow. 0,2657 ha, dla której w sądzie rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00037772/4. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach potencjalnych dolesień; położona w Warze. Cena wywoławcza 2.658,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł., minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,

Wadium należy uiścić do 21 listopada 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…” lub w kasie tut. urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik oświadcza, że zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/10/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/10/2018
Data ostatniej aktualizacji 24/10/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-10-23 14:35:14 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/10/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/10/2018
Data ostatniej aktualizacji 24/10/2018
Liczba wyświetleń