LogoLogo

Trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

28/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci przetarg nieograniczony, który odbędzie się 30 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

  • nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, księga wieczysta KS1B/00020769/8. Cena wywoławcza wynosi 167.085,00 zł, wadium wynosi 30.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 1.680,00 zł,
  • nr 1942 o pow. 0,0422 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren lasów, księga wieczysta KS1B/00065190/9, cena wywoławcza wynosi 517,00 zł, wadium wynosi 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,

Wadium należy uiścić do 25 listopada 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,

– podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wydruk z KRS,

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 28.10.2021 r. do 30.11.2021 r. na stronie internetowej BIP i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 28/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-28 15:07:24 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 28/10/2021
Liczba wyświetleń