LogoLogo

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

28/04/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec:

  • nr 7650 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 9.529,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 1.900,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł,
  • nr 7655 o pow. 0,36 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 12.769,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 2.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł,
  • nr 191 o pow. 0,0316 ha, położona w Hucie Poręby, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00022096/3. Cena nieruchomości wynosi 1.767,00 zł (w tym podatek VAT), wadium wynosi 350,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.

Wadium należy uiścić do 28 maja 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Odział Nozdrzec lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  • osoba fizyczna – dokument tożsamości,
  •  osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,
  • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec, lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wewn. 30.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 28/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-28 15:13:24 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-04-28 15:09:43 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 28/04/2021
Liczba wyświetleń