LogoLogo

Uchwały 2016

01/11/2016

IX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 22 marca 2016 r.

Uchwała Nr IX/104/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
Uchwała Nr IX/105/2016 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec,
Uchwała Nr IX/106/2016 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) w budżecie gminy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej,
Uchwała Nr IX/107/2016 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2016 roku,
Uchwała Nr IX/108/2016 w sprawie zmian w Uchwale Nr VII/95/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2016.

X sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 28 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr X/109/2016 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
Uchwała Nr X/110/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015
Uchwała Nr X/111/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu
Uchwała Nr X/112/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
Uchwała Nr X/113/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Uchwała Nr X/114/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nozdrzec
Uchwała Nr X/115/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec
Uchwała Nr X/116/2016 w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych
Uchwała Nr X/117/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
Uchwała Nr X/118/2016 w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami
Uchwała Nr X/119/2016 w sprawie ustalenia terminu i trybu uiszczania opłaty
Uchwała Nr X/120/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne
Uchwała Nr X/121/2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami, wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Uchwała Nr X/122/2016 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała Nr X/123/2016 w sprawie zgody na przyjęcie darowizny w Izdebkach
Uchwała Nr X/124/2016 w sprawie zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości
Uchwała Nr X/125/2016 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w Wesołej
Uchwała Nr X/126/2016 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej
Uchwała Nr X/127/2016 w sprawie w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu p.n.: „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców”
Uchwała Nr X/128/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XV/152/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu
Uchwała Nr X/129/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi.

XI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 29 września 2016 r.

Uchwała Nr XI/130/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
Uchwała Nr XI/131/2016 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  OSP Izdebki,
Uchwała Nr XI/132/2016 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków – uchylona.
Uchwała Nr XI/133/2016 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
Uchwała Nr XI/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
Uchwała Nr XI/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
Uchwała Nr XI/136/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
Uchwała Nr XI/137/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
Uchwała Nr XI/138/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki,
Uchwała Nr XI/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
Uchwała Nr XI/140/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Hłudnie,
Uchwała Nr XI/141/2016 w sprawie uchylenia uchwał własnych dotyczących sprzedaży lokali w Wesołej,
Uchwała Nr XI/142/2016 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła,
Uchwała Nr XI/143/2016 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) w budżecie gminy na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa miniboiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Warze”.

XII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 27 października 2016 r.

Uchwała Nr XII/144/2016 w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Uchwała Nr XII/145/2016 w  sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 r.

Uchwała Nr XII/146/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XII/147/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XII/148/2016 w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XII/149/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Uchwała Nr XII/150/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Uchwała Nr XII/151/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”

Uchwała Nr XII/152/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 12″

Uchwała Nr XII/153/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4″

Uchwała Nr XII/154 /2016 w sprawie uchylenia uchwały własnej

Uchwała Nr XII/155 /2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła

 

XIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 30 listopada 2016 r.

Nr XIII/156/2016 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Nr XIII/157/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2017

Nr XIII/158/2016 w wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Nozdrzcu

Nr XIII/159/2016 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nozdrzec a Rejonem Turka

Nr XIII/160/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej

XIV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XIV/161/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nozdrzec na rok 2017

Uchwała Nr XIV/162/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024

Uchwała Nr XIV/163/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIV/164/2016 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Uchwała Nr XIV/165/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XIV/166/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 14/03/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-03 08:29:27 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-03-14 10:52:00 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-03-14 10:19:05 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-03-14 10:17:53 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-03-14 10:16:25 Zobacz
Agnieszka Baran 2016-12-05 11:42:24 Zobacz
Agnieszka Baran 2016-11-17 11:31:47 Zobacz
Agnieszka Baran 2016-11-17 11:24:39 Zobacz
Agnieszka Baran 2016-11-17 10:36:03 Zobacz
Agnieszka Baran 2016-11-17 10:30:56 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 14/03/2017
Liczba wyświetleń