LogoLogo

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

01/11/2016

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  • ważny dowód osobisty  – do wglądu,

Dokumenty do pobrania

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego

Opłaty

·         odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł,

·         odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł,

·         zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł,

·         pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych – w UWAGACH).

Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, ubezpieczeniowych.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 lub na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu wniosku na miejscu – do 7 dni roboczych, jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

Po złożeniu wniosku drogą pocztową – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

Uwaga: Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Osoby uprawnione

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego,(rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo lub zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

Osobiste złożenie wniosku skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.

Złożenie wniosku drogą pocztową skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą – przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Podstawa prawna

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1741  ze zm.).

Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)

Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z  2012 r. poz. 270  ze zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U z 2014 r. poz. 1114).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń