LogoLogo

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

01/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Działka nr 3907 o pow. 0,04 ha, położona w miejscowości Wesoła, niezabudowana

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6

Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny zabudowy zagrodowej i niewielka część tereny rolnicze oraz tereny dróg publicznych- drogi dojazdowe.

Opis nieruchomości: teren jest płaski w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednim zjazdem z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, oraz droga gminna. W bliskim otoczeniu znajduje się teren cmentarza i drogi dojazdowe, a w dalszym zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 9 586,00 zł brutto ( w tym podatek Vat 1 792,50 zł )

  • Działka nr 2158 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00061733/6

Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana w peryferyjnej części wsi Wesoła. Teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo- zachodnim, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej . Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne oraz zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Cena wywoławcza – 6 481,00 zł

  • Działka nr 4218 o pow. 0,0729 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły ze skarpą wzdłuż południowo- zachodniej granicy, w całości pokryty trawą i samosiewami o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny , wieloboczny zbliżony do trapezu. Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, bez urządzonego przejazdu przez skarpę. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 13 748,00 zł

4. Działki nr 5724/6  o pow. 0,04 ha nr 5724/7 o pow. 0,29 ha, położone w miejscowości Wesoła,

dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– działka nr 5724/6 grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska, działka nr 5724/7 w połowie tereny rolnicze i w połowie zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska oraz zgodnie z Miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 5724/7- tereny rolnicze. Dla działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren kompleksu jest lekko pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt kompleksu regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową łączącą się w niewielkiej odległości z drogą gminna o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomości nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz drogi dojazdowe. W otoczeniu dalszym znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, nieruchomości rolne i leśne oraz rzeka Baryczka.

Cena wywoławcza – 9 694,00 zł

  • Działka nr 11018 o pow. 0,57 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00064533/5

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny potencjalnych dolesień. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: działka lekko pochyła w kierunku północno- wschodnim pokryta trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd do nieruchomości jest możliwy wyłącznie przez działki sąsiednie, bez uregulowania prawnego. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie i bliskie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i leśne, a w dalszym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, oraz rzeka Baryczka.

Cena wywoławcza – 14 786,00 zł

  • Działka nr 11025 o pow. 0,31 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00064533/5

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny potencjalnych dolesień. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: działka lekko pochyła w kierunku północno- wschodnim pokryta trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, częściowo użytkowanej w terenie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz nieużytkowane drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 7590,00 zł

  • Działka nr 6847 o pow. 0,28 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00062249/3.

Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana, teren działki jest pochyły, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, wieloboczny zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy wyłącznie przez działki sąsiednie, przylegające do drogi gminnej, stanowiącej w większości nieutwardzoną drogę gruntową. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne oraz zabudowa mieszkaniowa  i zagrodowa.

Cena wywoławcza – 7 889,00 zł

  • Działka nr 7472/2 o pow. 0,21 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00049652/4

Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły w kierunku północno- wschodnim, z  niewielką skarpą w zachodniej części i wzdłuż wschodniej granicy, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy wyłącznie przez działki sąsiednie bez uregulowania prawnego. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz nieużytkowane drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 5 320,00 zł

  • Działka nr 7029 o pow. 0,22 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6

Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminna  o nawierzchni gruntowej. W centralnej części działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny z linią napowietrzną, przecinającą obszar działki w kierunku wschód- zachód. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa i nieruchomości rolne. W bliskim i dalszym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne                  i zadrzewione.

Cena wywoławcza – 8 187,00 zł

  1. Działka nr 8123 o pow. 0,0495 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00072648/3.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły w kierunku północnym z niewielką skarpą wzdłuż wschodniej granicy, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o nawierzchni asfaltowej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga gminna. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne.

Cena wywoławcza – 7 656,00 zł

  1. Działka nr 10340 o pow. 0,15 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00042583/0.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno- wschodnim pokryty trawą i samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki nieregularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni gruntowej. W południowej części działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny z liniami napowietrznymi przecinającymi obszar działki od słupa w kierunkach wschód- zachód i południe. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i zadrzewione oraz obiekty handlowe i sportowe.

Cena wywoławcza – 21 973,00 zł

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 01.12.2023 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 01.12.2023 r. do dnia 21.12.2023 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 01/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-12-01 09:29:18 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-12-01 09:28:37 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 01/12/2023
Liczba wyświetleń