LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

18/08/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 402 R-IVa-0,2605

R-IVb-0,2252

R-V-0,0609

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 124,33

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 11 września 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 18 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/08/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/08/2017
Data ostatniej aktualizacji 18/08/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-08-18 07:24:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/08/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/08/2017
Data ostatniej aktualizacji 18/08/2017
Liczba wyświetleń