LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 21 czerwca 2017 r.

21/06/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 792

 

Ł-IV-0,0644 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 12,21

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 13 lipca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 21 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 21/06/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-06-21 09:35:47 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 21/06/2017
Liczba wyświetleń