LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

13/10/2017

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. 2016. 2147.ze zm.) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy w Nozdrzcu Nr XV/171/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
Nieruchomość położona w miejscowości Izdebki- teren przeznaczony do użytku rolnego oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 7752/2 o pow. 0,67 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00035787/8
Cena nieruchomości wynosi: 6.684,00 zł
Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 16 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej także na stronie internetowej BIP. http://www.bip1.nozdrzec.pl/

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/10/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-10-13 15:10:44 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/10/2017
Liczba wyświetleń