LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zmiany

19/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:

Działka nr 525/2 o pow. 0,0118 ha, położona w miejscowości Siedliska

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00040483/5

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest płaski użytkowany jako droga dojazdowa,

Cena nieruchomości – 2 246,00 zł

Ww. nieruchomość będzie przedmiotem zamiany na nieruchomości położone w miejscowości Siedliska oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 545/2 o pow. 0,0003 ha, 546/1 o pow. 0,0081 ha.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 19.12.2023 r. do dnia 30.01.2024 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Informuje się, że w tym okresie, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-12-19 11:35:42 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/12/2023
Liczba wyświetleń