LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zmiany

2022-06-02 14:11:32

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:

Działka nr 2155 o pow. 0,1196 ha, położona w miejscowości Nozdrzec dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035787/8
Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Opis nieruchomości: teren działki lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim, w całości poryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki zbliżony do trapezu. Centralną część działki przecina napowietrzna linia energetyczna, ograniczająca możliwości zabudowy, działkę przecina sieć kanalizacyjna. Działka bez dostępu do drogi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Cena nieruchomości – 8 850,00 zł

Ww. nieruchomość będzie przedmiotem zamiany na nieruchomości położone w Wesołej oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 8123 o pow. 0,0495 ha, 8622 o pow. 0,12 ha i 8934 o pow. 0,04 ha.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 02.06.2022 r. do dnia 14.07.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Informuje się, że w tym okresie, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 02/06/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 02/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 02/06/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-06-02 14:11:32 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 02/06/2022
Opublikował w BIP
Data opublikowania 02/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 02/06/2022
Liczba wyświetleń