LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

29/06/2017

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w dniu 2 sierpnia 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3(sala narad) na następujące nieruchomości

Działka nr 666 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00030008/9.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.119,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 141 o pow. 0,26 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego
cena wywoławcza wynosi: 3.476,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2916 o pow. 0,30 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00058513/4.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.840,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2605 o pow. 0,06 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00062229/7.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach leśnych

cena wywoławcza wynosi: 660,00 zł
wadium w kwocie 100,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł

Działka nr 2606 o pow. 0,40 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach leśnych
cena wywoławcza wynosi: 3.760,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2591 o pow. 0,18 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.594,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2519 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 1.590,00 zł
wadium w kwocie 300,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

 

Działka nr 1960/2 o pow. 0,03 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 380,00 zł
wadium w kwocie 60,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł

Działka nr 1960/1 o pow. 0,99 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 8.840,00 zł
wadium w kwocie 1.600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł

 

Działka nr 1822 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 1.100,00 zł
wadium w kwocie 200,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

 

Działka nr 2365/3 o pow. 0,2588 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego

cena wywoławcza wynosi: 3.797,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2365/2 o pow. 0,1845 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w teren zabudowany

cena wywoławcza wynosi: 4.865,00 zł
wadium w kwocie 800,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł

 

Działka nr 2218 o pow. 0,5993 ha, położona w miejscowości Hłudno -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00065910/9.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego

cena wywoławcza wynosi: 6.550,00 zł
wadium w kwocie 1.200,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 28 lipca 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 28.06.2017r do 02.08.2017 r., na stronie internetowej http://www.nozdrzec.bip.gmina.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 29/06/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-06-29 08:30:44 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 29/06/2017
Liczba wyświetleń