LogoLogo

2018-07-02 14:35:27

Uchwała Nr XXIII/290/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2017 Uchwała Nr XXIII/291/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2017 Uchwała Nr XXIII/292/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 Uchwała Nr XXIII/293/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała Nr XXIII/294/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu Uchwała Nr XXIII/295/2018 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXI/263/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwała Nr XXIII/296/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego ,,Huta Poręby 6” Uchwała Nr XXIII/297/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela Uchwała Nr XXIII/298/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nozdrzec Uchwała Nr XXIII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki Uchwała Nr XXIII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w miejscowości Wesoła Uchwała Nr XXIII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów nieruchomości których Gmina Nozdrzec jest współwłaścicielem Uchwała Nr XXIII/302/2018 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Nozdrzec na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła – zadanie Nr 1, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacja uzdatniania wody w Izdebkach – Zadanie Nr 2” Uchwała Nr XXIII/303/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/50/2015 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec Uchwała Nr XXIII/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej „Nozdrzecka” w siedzibą w Nozdrzcu Uchwała Nr XXIII/305/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/07/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/07/2018
Data ostatniej aktualizacji 03/07/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-07-03 09:22:58 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-07-02 14:36:34 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-07-02 14:35:27 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 02/07/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 02/07/2018
Data ostatniej aktualizacji 03/07/2018
Liczba wyświetleń