Logo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2017-01-31 10:10:04

Wójt Gminy Nozdrzec działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 28.03.2016 r. Nr X/125/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła, jako działka: nr 2691/1 o pow. 0,24 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki położony jest w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego Przetarg odbędzie się  3 marca  2017 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad). Cena wywoławcza wynosi 5.634,00 zł+ 23%podatek VAT.  Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 1.000,00 zł. w terminie do 27 lutego 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
  • osoba fizyczna dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy-dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonkami, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec-w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości-podstawa prawna art.23 ust.1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.) oraz że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30 Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 30.01.2017 r do 3.03.2017 r. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/01/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 31/01/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-01-31 10:10:04 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 31/01/2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 31/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 31/01/2017
Liczba wyświetleń