Logo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2018-01-05 12:36:06

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w 6 lutego 2018 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż następujących nieruchomości:
  • nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.625,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
  • nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.731,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
  • nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00027335/6, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, cena wywoławcza wynosi 1.968,00 zł+23% podatek VAT, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
  • nr 194 o pow. 0,0597 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 626,00 zł, wadium w kwocie 120,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.
  • nr 487 o pow. 0,3229 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 2.641,00 zł, wadium w kwocie 500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
  • nr 398 o pow. 0,2256 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 1.917,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł.
  • nr 500 o pow. 0,2601 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie jest księga wieczysta KS1B/00024871/4, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych, cena wywoławcza wynosi 3.091,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
  Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 1 lutego 2018 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr ...” lub w kasie tut. urzędu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: - osoba fizyczna dokument tożsamości, -osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy), -pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu, -osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, -w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy, -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości, -wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły, -wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, -osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, - uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, -nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, od 05.01.2018 r do 06.02.2018 r.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/01/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/01/2018
Data ostatniej aktualizacji 05/01/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-01-05 12:36:06 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 05/01/2018
Opublikował w BIP
Data opublikowania 05/01/2018
Data ostatniej aktualizacji 05/01/2018
Liczba wyświetleń