LogoLogo

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

06/05/2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a

o wydaniu przez Kolegium w dniu 2 maja 2022 r. decyzji znak: SKO.415.39.894.2022, uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 8 marca 2022 r., znak: IKŚR.6733.10.2021, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec”, na działkach o nr ewid.: 516, 1366, 101, 115, 260, 261, 593, 625/3, 634, 638, 624, 621, 512/2, 513, 514, 539, 520, 628, 622, 269/1, 114, 627, 127, 263/2, 116, 625/2, 259, 262, 623, 263/1, 626, 267, 511, 620, 264, 637, 258, 265, 268, 1710, 1714 i 1715, oraz przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Doręczenie stronom postępowania decyzji Kolegium, o której mowa wyżej, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu tej decyzji.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu (36-245 Nozdrzec 224), gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                   Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie
Mariusz Zając
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/05/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 06/05/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-05-06 09:51:45 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/05/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 06/05/2022
Liczba wyświetleń