LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony

2021-11-26 13:55:12

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

  • udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowanej, teren lasów, księga wieczysta KS1B/00023880/3. Cena wywoławcza wynosi 28.023,00 zł ( w tym 23% podatek VAT od drzewostanu – 4.283,00 zł), wadium wynosi 5.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 290,00 zł.
  • nr 5529 o pow. 0,0800 ha, położona w miejscowości Wesoła, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00064533/5. Cena wywoławcza wynosi 14.460,00 zł ( w tym 23% podatek VAT – 2.648,00 zł), wadium wynosi 2.800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł

Wadium należy uiścić do 5 stycznia 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  • osoba fizyczna dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy - pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 25.11.2021 r. do 11.01.2022 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-11-26 13:55:12 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-25 13:04:26 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/11/2021
Liczba wyświetleń