LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

15/04/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się

w 20 maja 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej magazynem, w Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego położonej w terenach potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego i rolniczych, będącej własnością Gminy Nozdrzec

  • Działka nr 5571/2 o pow. 0,18 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6, położona w Wesołej. Cena wywoławcza 16.077,00 zł, wadium w kwocie 3.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 160,00 zł.

Wadium należy uiścić do 15 maja 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty, w okresie
od 15.04.2020 r do 20.05.2020 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 15/04/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-04-15 13:35:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/04/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/04/2020
Data ostatniej aktualizacji 15/04/2020
Liczba wyświetleń