LogoLogo

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

20/03/2019

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 24 kwietnia 2019 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

  • Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej, cena wywoławcza 29.301,00 zł, wadium w kwocie 4.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.
  • Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00027335/6. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych, położona w Nozdrzcu, cena wywoławcza 3.484,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się

24 kwietnia 2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

  • Działki nr 6355/3, 6588/3 o pow. 0,0664 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00006376/2. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leżą w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Izdebkach, cena wywoławcza 7.000,00 zł, (w tym 23% podatek VAT), wadium w kwocie 1.400,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł.

 

Wadium należy uiścić do 19 kwietnia 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  • osoba fizyczna dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

W przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl  i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 20.03.2019 r do 24.04.2019 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 20/03/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-03-20 09:31:00 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 20/03/2019
Liczba wyświetleń