LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 marca 2017 r.

13/03/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 2022/2 Ps-V-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 6,12

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 4 kwietnia 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni -od 13 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/03/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/03/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/03/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-03-13 14:57:52 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/03/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/03/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/03/2017
Liczba wyświetleń