LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania będącej własnością Gminy Nozdrzec

05/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 154 o pow.0,1497 ha położona w miejscowości Huta Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00020769/8, stanowiącą drogę dojazdową do nieruchomości leśnych.

Droga jest przeznaczona do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny w celu budowy, utrzymania oraz wykonania na niej robót budowlanych.

Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U         z 2023r.poz.344) do ww. nieruchomości nie stosuje się przepisów o pierwszeństwie w nabyciu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 04.01.2024 r. do dnia 26.01.2024 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/01/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/01/2024
Data ostatniej aktualizacji 05/01/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-01-05 10:57:24 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/01/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/01/2024
Data ostatniej aktualizacji 05/01/2024
Liczba wyświetleń