LogoLogo

Nadanie nazwiska

01/11/2016

Nadanie nazwiska

Wymagane dokumenty

wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,

ważny dowód osobisty – do wglądu,

Dokumenty do pobrania

Brak

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Podstawa prawna

Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2015 r. poz. 583 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 389 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz.1114)

Ustawa  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń