LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

10/08/2022

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że w związku z wnioskiem Copernic Black Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków z dnia 16 lipca 2022 r., (data wpływu 20 lipca 2022 r.,) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej Huta Poręby o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”,  pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-10 09:24:11 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-08-10 09:14:34 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-08-10 09:13:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń