LogoLogo

Uchwały 2015

01/11/2016

III zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec odbyta 25
marca 2015 r.

Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr III/23/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr III/24/2015 w sprawie wskazania przedstawiciela rady do składu Gminnej Komisji Wyborczej,

Uchwała Nr III/25/2015 w sprawie wskazania przedstawiciela rady do składu Obwodowych Komisji Wyborczych,

Uchwała Nr III/26/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nozdrzec, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,

Uchwała Nr III/27/2015 w sprawie w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr III/28/2015 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,

Uchwała Nr III/29/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Siedliska 12,

Uchwała Nr III/30/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020,

Uchwała Nr III/31/2015 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2015 roku,

Uchwała Nr III/32/2015 uchylająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła na rzecz najemcy,

Uchwała Nr III/33/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła,

Uchwała Nr III/34/2015 uchylająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowy lokalu usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła na rzecz najemcy,

Uchwała Nr III/35/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 264 w miejscowości Wesoła,

Uchwała Nr III/36/2015 uchylająca uchwalę w sprawie – nieodpłatnego używania na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących mienie gminy na rzecz Stowarzyszenia „Rzeczański Dzwon” w Izdebkach,

Uchwała Nr III/37/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,

Uchwała Nr III/38/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki,

Uchwała Nr III/39/2015 w sprawie braku zgody na zawarcie przez Gminę Nozdrzec porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Brzozowski gimnazjum dwujęzycznego,

Uchwała Nr III/40/2015 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków na zakup samochodu dla OSP Wesoła,

Uchwała Nr III/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,

Uchwała Nr III/42/2015 w sprawie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr IV/43/2015w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2014
Uchwała Nr IV/44/2015w sprawie absolutorium dla wójta gminy za rok 2014
Uchwała Nr IV/45/2015 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
Uchwała Nr IV/46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Nozdrzec
Uchwała Nr IV/47/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec
Uchwała Nr IV/48/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu za rok 2014
Uchwała Nr IV/49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Nozdrzcu – Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160
Uchwała Nr IV/50/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec
Uchwała Nr IV/51/2015 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Nozdrzec za rok 2014”
Uchwała Nr IV/52/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XXI/231/2012 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego
Uchwała Nr IV/53/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr III/42/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr IV/54/2015 w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXIX/202/2012 z 18 maja 2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Warze
Uchwała Nr IV/55/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu
Uchwała Nr IV/56/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy
Uchwała Nr IV/57/2015 w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska”

V zwyczajna sesja Rady Gminy

Uchwała Nr V/58/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nozdrzec
Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec
Uchwała Nr V/60/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy
Uchwała Nr V/61/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika sądu rejonowego
Uchwała Nr V/62/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXVII/302/2013 z 2 grudnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków oraz wyznaczenia inkasentów
Uchwała Nr V/63/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXIV/263/2013 z 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne oraz wyznaczenia inkasentów
Uchwała Nr V/64/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”
Załącznik nr 1
Uchwała Nr V/65/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 12”
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Uchwała Nr V/66/2015 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”
Załącznik nr 1
Uchwała Nr V/67/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Hłudnie
Uchwała Nr V/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w Nozdrzcu
Uchwała Nr V/69/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wesołej
Uchwała Nr V/70/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Warze
Uchwała Nr V/71/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Wesołej
Uchwała Nr V/72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Nozdrzcu
Uchwała Nr V/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Lasów Państwowych
Uchwała Nr V/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości w Hłudnie
Uchwała Nr V/75/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Nozdrzcu

VI zwyczajna sesja Rady Gminy

Uchwała Nr VI/76/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VI/77/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr VI/78/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny

Uchwała Nr VI/79 /2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek rolny

Uchwała Nr VI/80/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr VI/81/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI/82/2015 w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu

Uchwała Nr VI/83/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/118/2011 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr VI/84/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała Nr VI/85/2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała Nr VI/86/2015 w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika sądu rejonowego

VII zwyczajna sesja Rady Gminy

Uchwała Nr VII/87/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
Uchwała Nr VII/88/2015 w sprawie wprowadzenia zmian uchwale Nr VI/76/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29.10.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016,
Uchwała Nr VII/89/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
Uchwała Nr VII/90/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
Uchwała Nr VII/91/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr XIX/191/09 z dnia 19 marca 2009 roku,
Uchwała Nr VII/92/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec,
Uchwała Nr VII/93/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,
Uchwała Nr VII/94/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
Uchwała Nr VII/95/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2016,
Uchwała Nr VII/96/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno.

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy

Uchwała budżetowa na 2016 rok Nr VIII/97/2015,
Uchwala Nr VIII/98/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec,
Uchwała Nr VIII/99/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
Uchwała Nr VIII/100/2015 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nozdrzec na rok 2016,
Uchwała Nr VIII/101/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położnej w miejscowości Wara,
Uchwała Nr VIII/102/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonych w miejscowości Siedliska,
Uchwała Nr VIII/103/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/74/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 10 lat.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń