LogoLogo

XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec

22/11/2019

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XLI/824/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2020,
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
  • utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Nozdrzec oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  1. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania:

Projekty uchwał

Załącznik graficzny do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-824-13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/11/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/11/2019
Data ostatniej aktualizacji 22/11/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-11-22 08:22:52 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-11-22 08:22:13 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/11/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/11/2019
Data ostatniej aktualizacji 22/11/2019
Liczba wyświetleń