LogoLogo

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

08/07/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 21 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z 5 maja 2021 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z 18 czerwca 2021 r.

5. Informacja o realizacji uchwał.

6. Informacja Wójta dotycząca bieżącej działalności.

7. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2020.

a) wystąpienie wójta w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2020,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec.

8. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2020 rok.

a)sprawozdanie Wójta Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok,

b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2020 rok,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2020 rok,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2020,

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za 2020 rok,

f) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2020 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2021

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz inne podmioty, określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku r.,

3) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,

4) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 2021/2022,

5) udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,

6) projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

7) uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I,

8) uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”,

9) przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia,

10) udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na remont strażnicy,

11) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Nozdrzec,

12) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,

13) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wara,

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania (*.zip)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 07/07/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-07-07 15:09:54 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-07 15:08:55 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-07-07 15:01:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/07/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/07/2021
Data ostatniej aktualizacji 07/07/2021
Liczba wyświetleń