LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze

22/02/2023

Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec […]


LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

21/02/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 23 lutego 2022 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz na […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 lutego 2023 r.

20/02/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. […]


Odpowiedzi na pytania oferentów

17/02/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”. Na podstawie zapisów rozdz. VII ust. 3 pkt. 1 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytania: Pytanie Nr 1: Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wykonania schodów na nasyp przy reaktorze – SCH-01. Odpowiedź: Zamawiający wnosi, by Wykonawca skalkulował wykonanie […]


Odpowiedź na pytania oferentów

16/02/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Izdebki, Wara, Nozdrzec, Siedliska i Wesoła z podziałem na części”. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela […]


Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 z dnia 10 lutego 2023 r.

10/02/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10.02.2023 r.          Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy […]Uchwały podjęte na L sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 31 stycznia 2023 r.

10/02/2023

Uchwała Nr L/438/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023, Uchwała Nr L/439/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr L/440/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Uchwała Nr L/441/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, Uchwała Nr L/442/2023 w sprawie zmiany Uchwały w […]


Protokół Nr XLIX/2022 posiedzenia Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2022 r.

10/02/2023

Protokół Nr XLIX/2022 posiedzenia Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

09/02/2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu […]