LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’

08/05/2024

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.)  Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia że w dniu 08.05.2024 r. zostało wydane Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 25.04.2024 r. nr IKŚR.6733.1.2024 […]
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa punktu do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów objętych  oraz punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

30/04/2024

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek P. Adama Serwatka zam. Izdebki 505 A z dnia 04.04.2024 (data wpływu) o wydanie decyzji o  środowiskowych […]


Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego „Budowa punktu do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów objętych oraz punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

30/04/2024

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572.). Urząd Gminy w  Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 04.04.2024 r. na wniosek P. Adama Serwatki zam. Izdebki 505A, (data wpływu) o  wydanie decyzji o środowiskowych […]


Obwieszczenie „Budowa punktu do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów objętych oraz punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

30/04/2024

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2023 poz. 1094) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania że w związku z wnioskiem […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki, Gmina Nozdrzec’’

25/04/2024

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) zawiadamia […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika ARPA projekt Pawła Kuźniara ul. 3 maja 55, 36-200 Brzozów

19/04/2024

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) zawiadamia […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niwistka 2″ metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 25,10 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec, pow. brzozowski, woj. podkarpackie”

11/04/2024

            Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie […]