LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niwistka 2″ metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 25,10 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec, pow. brzozowski, woj. podkarpackie”

11/04/2024

            Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Wesoła

09/04/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne Wysokość czynszu dzierżawy: 51,86 zł […]Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

04/04/2024

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 dalej k.p.a.)w związku  art. 74 ust. 3 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na […]


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

04/04/2024

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) – dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o […]


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

04/04/2024

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 dalej k.p.a.)w związku  art. 74 ust. 3 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na […]


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

04/04/2024

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) – dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o […]


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

04/04/2024

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Siedliska

26/03/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Ł V – 0,45 ha nie […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Nozdrzec

26/03/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV-a – 0,0887 ha objęta […]