Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

28/02/2022

Działając na podstawie- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.)- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się […]


Obwieszczenie

16/02/2022

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2040R relacji Dynów – Jabłonnica Ruska, gmina Nozdrzec” położonej w miejscowości Huta Poręby, gmina Nozdrzec. Z wszystkimi […]


Uchwały podjęte na XXXIV sesji zwyczajnej 31 stycznia 2022 r.

10/02/2022

1. XXXIV/346/2022 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok2. XXXIV/347/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec3. XXXIV/348/2022 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego4. XXXIV/349/2022 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów na terenie Gminy Nozdrzec5. XXXIV/350/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej […]


Obwieszczenie

09/02/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

04/02/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 7491/3 o […]


Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 grudnia 2021 roku

02/02/2022

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 grudnia 2021 roku


Uchwały podjęte na XXXIII sesji zwyczajnej 30 grudnia 2021r.

02/02/2022

1. XXXIII/336/2021 w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/150/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych 2. XXXIII/337/2021 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie […]


Obwieszczenie

01/02/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Gminy Nozdrzec 36 – 254 Nozdrzec 224  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 884, na działce nr: 11078 w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie III”. Każdy, kto ma w tym […]


Obwieszczenie

26/01/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, działającej przez pełnomocnika Pawła Kuźniara, Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz i C.O. Dawid Krzyżak została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz […]


Obwieszczenie

20/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec 36 – 245 Nozdrzec 224 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 884 w miejscowości  Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie III’’Z wszystkimi zgromadzonymi […]