LogoLogo

Obwieszczenie na żądanie Pana Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów w imieniu PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin

12/09/2023

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 12.09.2023 r. na żądanie Pana Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów w imieniu PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 Kv w ramach zadania inwestycyjnego pn:,, Przebudowa istniejącej linii napowietrznej  SN 15 kV relacji  Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I, gmina Nozdrzec’’.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 27 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 12/09/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 12/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 12/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-09-12 10:46:32 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 12/09/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 12/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 12/09/2023
Liczba wyświetleń