LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

20/12/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne,
 2. Co najmniej roczny staż pracy,
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych.
 2. Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW lub SKW,
 3. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 4. Prawo jazdy kategorii B,
 5. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 6. Rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność,

III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych:
 2. Koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządami dróg publicznych,
 3. Planowanie i realizacja zadań związanych z budową, przebudową, remontami  oraz utrzymaniem i ochroną dróg lokalnych i gminnych,
 4. Orzekanie o przywróceniu prawa drogowego drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 5. Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem stanu dróg gminnych
  i lokalnych,
 6. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i wiejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 7. Ustalenie udziału partnerów publicznych i prywatnych w kosztach budowy, modernizacji i utrzymaniu drogi dojazdowej w przypadku, gdy droga ta stanowi dojazd do więcej niż jednego partnera, a partnerzy ci nie ustalili udziału w drodze porozumienia.
 8. Pomoc sołtysom i radom sołeckim w budowie i remontach dróg dojazdowych do pól i gospodarstw
 9. Współpraca w przygotowaniu przetargów na budowę, przebudowę i remonty dróg ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych.
 10. Przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych,
 11. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,
 12. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków,
 13. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia kierownictwa,

IV.  Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. Budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
 3. Praca przy monitorze ekranowym,
 4. Praca indywidualna i w zespole,
 5. Kontakt z klientem.

V.    Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie), ksero prawa jazdy potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w.w. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia  2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji- na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 5. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 20/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-12-20 13:36:05 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 20/12/2021
Liczba wyświetleń