LogoLogo

Uchwały 2017

31/01/2017

XXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXI 251 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXI 252 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uchwała Nr XXI 253 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nozdrzec na rok 2018

Uchwała Nr XXI 254 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025

Uchwała Nr XXI 255 2017 w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

Uchwała Nr XXI 256 2017 w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XXI 257 2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XXI 258 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Uchwała Nr XXI 259 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XXI 260 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Siedliska 14

Uchwała Nr XX 261 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Siedliska 15

Uchwała Nr XXI 262 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Siedliska 16

Uchwała Nr XXI 263 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Huta Poręby

Uchwała Nr XXI 264 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wołodź

Uchwała Nr XXI 265 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nozdrzec

Uchwała Nr XXI 266 2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w budynku ośrodka zdrowia w Nozdrzcu

XX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 6 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XX 239 2017 sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwala Nr XX 240 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr XX 241 2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej dana nieruchomość

Uchwała Nr XX 242 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2018

Uchwala Nr XX 243 2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwala Nr XX 244 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XX 245 2017 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XX 246 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XX 247 2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Hłudnie w Szkołę Podstawową

Uchwała Nr XX 248 2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Izdebkach

Uchwała Nr XX 249 2017 w sprawie Przekształcenia Zespołu Szkół w Nozdrzcu w Szkołę Podstawową

Uchwała Nr XX 250 2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Warze w Szkołę Podstawową

 

XIX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 26 października 2017 r.

Uchwała Nr XIX/216/2017 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 

Uchwała Nr XIX/217/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Uchwała Nr XIX/218/2017w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego

Uchwała Nr XIX/219/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych 

Uchwała Nr XIX/220/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przesłano do RIO)

Uchwała Nr XIX/221/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Uchwała Nr XIX/222/2017 w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Uchwała Nr XIX/223/2017 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Uchwała Nr XIX/224/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XIX/225/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XIX/226/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr XIX/227/2017 w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Hłudnie w Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Uchwała Nr XIX/228/2017 stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach w Szkołę Podstawową Nr 1 w Izdebkach

Uchwała Nr XIX/229/2017 w sprawie stwierdzenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

Uchwała Nr XIX/230/2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Izdebkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 w Izdebkach

Uchwała Nr XIX/231/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nozdrzcu im. Aleksandra Fredry w Szkołę Podstawową im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Uchwała Nr XIX/232/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Siedliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową

Uchwała Nr XIX/233/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Warze w Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Warze

Uchwała Nr XIX/234/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wesołej w Szkołę Podstawową Nr 1 w Wesołej

Uchwała Nr XIX/235/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Wesołej

Uchwała Nr XIX/236/2017 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nozdrzec na lata 2018 – 2022”

Uchwała Nr XIX/237/2017 w sprawie w sprawie zasad wynajmowania  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XIX/238/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 28 września  2017 r.

Uchwała Nr XVIII/202/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Nozdrzec

Uchwała Nr XVIII/203/2017 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uchwała Nr XVIII/204/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (wszczęto postępowanie nadzorcze)

Uchwała Nr XVIII/205/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr X 121 2016 z 28 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/206/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XVIII/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Hłudno

Uchwała Nr XVIII/208/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej
w miejscowości Siedliska

Uchwała Nr XVIII/209/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości  których Gmina Nozdrzec jest współwłaścicielem

Uchwała Nr XVIII/210/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

Uchwała Nr XVIII/211/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej
w miejscowości Wara

Uchwała Nr XVIII/212/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy

Uchwała Nr XVIII/213/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy

Uchwała Nr XVIII/214/2017 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii

Uchwała Nr XVIII/214/2017 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii

Uchwała Nr XVIII/215/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec.

 

XVII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 20 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XVII/186/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016

Uchwała Nr XVII/187/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok

Uchwała Nr XVII/188/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Hłudnie i utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Uchwała Nr XVII/189/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu i utworzonej jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVII/190/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach i utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach

Uchwała Nr XVII/191/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Warze i utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Warze

Uchwała Nr XVII/192/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Wesołej i utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

Uchwała Nr XVII/193/2017 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Uchwała Nr XVII/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów gminy w nieruchomości położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVII/195/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 15 lat

Uchwała Nr XVII/196/2017 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

Uchwała Nr XVII/197/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XVII/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała Nr XVII/199/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec

Uchwała Nr XVII/200/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XVII/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec gruntów położonych na terenie Gminy Nozdrzec

XVI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr XVI/178/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XVI/179/2017 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.

Uchwała Nr XVI/180/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności na pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała Nr XVI/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVI/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XVI/183/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Izdebkach

Uchwała Nr XVI/184/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nozdrzcu

Uchwała XVI/185/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.

XV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 28 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XV/167/2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na rok 2017

Uchwała Nr XV/168/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Nozdrzec na rok 2017

Uchwała Nr XV/169/2017 w sprawie uchylenia uchwały własnej

Uchwała Nr XV/170/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej

Uchwała Nr XV/171/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej

Uchwała Nr XV/172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Hłudnie

Uchwała Nr XV/173/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XV/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej

Uchwała Nr XV/175/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Nozdrzcu

Uchwała Nr XV/176/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami na rok 2017

Uchwała Nr XV/177/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/01/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 18/01/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-01-18 12:09:10 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-18 12:08:39 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-18 12:08:25 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-11 14:29:25 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-11 13:55:23 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-11 13:51:38 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-11-13 09:01:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-11-10 14:39:07 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-11-10 13:22:37 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-11-10 12:54:10 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-11-10 12:54:01 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-11-10 12:50:44 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-10-23 11:27:15 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-07-27 12:39:11 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-07-10 14:38:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-07-10 14:38:00 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-07-10 14:27:58 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-04-20 09:03:15 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-04-20 08:34:23 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-04-20 08:34:10 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-03-14 10:53:41 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-03-14 10:28:55 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-03-14 10:22:32 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-01-31 11:04:56 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/01/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/01/2017
Data ostatniej aktualizacji 18/01/2018
Liczba wyświetleń