LogoLogo

Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty zabytku – Dom Zakonny Sióstr Dominikanek

10/01/2024

Na podstawie art.. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840) oraz związku z §18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie w prawem (Dz. U. 2021 r. poz. 56), po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie

Zawiadamiam

o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków:

DOM ZAKONNY SS. DOMINIKANEK

Położony na działce nr ewid. działki 2031/2  obręb Nozdrzec, gmina Nozdrzec

Uzasadnienie

Zgodnie z § 18a rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych w karcie adresowej zabytku włączonej do gminnej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza nową kartę adresową zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Do zawiadomienia o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków lub o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku albo nowej karty adresowej zabytku.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 10/01/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 10/01/2024
Data ostatniej aktualizacji 10/01/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-01-10 15:17:11 Zobacz
Piotr Dyrda 2024-01-10 15:13:57 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 10/01/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 10/01/2024
Data ostatniej aktualizacji 10/01/2024
Liczba wyświetleń