LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

06/10/2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegoObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

19/09/2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu


Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

19/09/2023

Na podstawie art.17 pkt 9, art. 17a i art 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z   art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu […]


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

14/09/2023

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Obwieszczenie na żądanie Pana Marcina Rachwał ul. Bogumińska 11, 44 – 300 Wodzisław Śląski imieniu P4 S p. z o.o. ul. Wynalazek 1,  02-677 Warszawa

13/09/2023

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 […]


Obwieszczenie na żądanie Pana Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów w imieniu PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin

12/09/2023

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 […]
Obwieszczenie

25/07/2023

Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej Działając na podstawie art. 104, art. 105 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. –  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 25.07.2023 r. na żądanie Pana Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów […]