LogoLogo

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

07/03/2014

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół
w Nozdrzcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska urzędniczego:
Stanowisko: Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu (GZEAS)

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: GZEAS w Nozdrzcu

 1. Wymagania niezbędne (formalne) na w/w stanowisku:
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:
  – ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki
  w księgowości;
  – ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
 • znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości;
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 1. Wymagania dodatkowe:

dyspozycyjność, kreatywność, rzetelność, systematyczność komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów;

umiejętność redagowania pism;

umiejętność obsługi sprzętu biurowego;

 1. Do zakresu czynności będzie należało w szczególności:
 • Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i sprawowanie nadzoru w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • Wykonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym, dokonywanie kontroli kompletności, rzetelności dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań objętych gospodarką budżetową i pozabudżetową,
 • Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnego
  i celowego wykorzystania środków finansowych i składników majątkowych, oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za to mienie;
 • Podpisywanie wszelkich zaleceń i dyspozycji w sprawach finansowych  wywołujących skutki finansowe;
 • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /szkoły i GZEAS/
 • Rozliczanie inwentaryzacji: materiałów, majątku trwałego i księgozbioru;
 • Księgowanie wydatków i dochodów dotyczących stołówki szkolnej oraz sporządzanie  wydruków obowiązkowych i sprawozdań okresowych;
 • Prowadzenie księgi inwentarzowej majątku GZEAS-u;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych /szkoły i GZEAS/, naliczanie amortyzacji oraz związanych z tym sprawozdań do GUS;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki;
 • Kontrola i segregacja chronologiczna wyciągów bankowych wszystkich jednostek;
 • Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, polityki rachunkowości.
 1. Oferty osób ubiegających się o wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać:
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w/w stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopię aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Inne dokumenty poza wskazanymi nie będą brane pod uwagę i nie maja wpływu na procedurę rekrutacji;

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 141 poz. 1593 z późn. zm.).

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku nr 224 w Nozdrzcu, gdzie mieści się GZEAS. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Budynek nie jest wyposażony w podjazd ani windę. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

 1. Termin składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy GZEAS” na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, 36-45 Nozdrzec 224, w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2014 roku do godz. 12.00. lub dostarczyć do sekretariatu pok. 8
 • Dokonanie otwarcia ofert nastąpi w dniu 19 marca 2014 roku o godz. 12.30 przez powołaną przez Kierownika GZEAS Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie dokona selekcji końcowej kandydatów.
 • Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowania telefonicznie.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nozdrzec.

 

Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 

Kierownik GZEAS

Urszula Pruszyńska-Czaja

 

 

Kwestionariusz osobowy

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Lista kandydatów spełniających wymagania

Wyniki naboru

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/03/2014
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/03/2014
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-10 10:38:06 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/03/2014
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/03/2014
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń