02.11.2016

Odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty

 

Odroczenie terminu płatności

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

 

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych lub korekty deklaracji

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

 

Załącznik do deklaracji DT-1/A

 

Zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Zastosowanie ulgi w spłacie podatków od środków transportowych- umorzenia, odroczenia rat

 

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

 

Umorzenie zaległości podatkowej

 

Ulga z tytułu zaprzestania produkcji rolnej na okres trzech lat

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej

 

Przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 

 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.