LogoLogo

Ochrona danych osobowych

25/05/2018

Klauzula Informacyjna zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedziba w 36-245 Nozdrzec 224
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Nowosielską, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2021 poz. 2176
z późn.zm.)

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zarządzające BIP
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 3. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 4. b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 5. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO)
 6. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 7. e) prawo do przenoszenia danych
 8. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 9. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
 10. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Adres organu nadzorczego : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 13. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-02-23 12:28:30 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-05-25 12:37:29 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2022
Liczba wyświetleń